Νέα - Ενημέρωση


Οκτ

29

2014

Απόψεις – Προτάσεις του Ο.Ε.Ε. επί του σχεδίου Νόμου ‘Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις

Τις απόψεις και προτάσεις του επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις» απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη.

Στην επιστολή καταγράφονται τα θετικά σημεία του Νομοσχεδίου, αλλά και περιπτώσεις τις οποίες το Επιμελητήριο κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστούν και να συμπληρωθούν.

Θεωρεί ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί, μετά την ψήφιση των νέων λογιστικών προτύπων, στην έκδοση των διευκρινίσεων και οδηγιών, ώστε να γίνουν κατανοητά το πνεύμα και οι προβλέψεις του νόμου από τις επιχειρήσεις, τη Διοίκηση, τα ελεγκτικά όργανα και τους λογιστές. Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή για την υποστήριξη και αξιολόγησή του μετά την ψήφιση νομοσχεδίου πρέπει να συσταθεί από εκπροσώπους φορέων και επιστήμονες ειδικούς στα φορολογικά και λογιστικά θέματα, με αυτονόητη τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απόψεις- Προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας επί του σχεδίου Νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) κρίνει ότι το νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κινείται σε θετική κατεύθυνση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της απλοποίησης των λογιστικών κανόνων, επισημαίνοντας τις παρακάτω θετικές παρατηρήσεις :

1. Η εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. σε ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να υιοθετούνται πλήρως τα αυξημένου λειτουργικού κόστους για τις εταιρείες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2. Η ύπαρξη της προαιρετικότητας του νέου προτεινόμενου λογαριασμού, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, που οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, δίνει την ευελιξία στη λογιστική απεικόνιση χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στους λογιστές και τις επιχειρήσεις. Ζητούμενο είναι η διασφάλιση της ισχύος της προαιρετικότητας.

3. Η πλήρη κατάργηση του ΚΦΑΣ με την απλοποίηση των σχετικών διατάξεων, που έχουν απομείνει.

4. Η εναρμόνιση των οικονομικών καταστάσεων και οι εφαρμογές των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. γίνεται σε επαρκές μεταβατικό στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους λογιστές.

5. Δεν θίγονται και δεν αλλάζουν οι λογιστικοί κανόνες στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), που αποτελούν περίπου το 97% των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

6. Ενώ υπάρχουν απλοποιήσεις των λογιστικών κανόνων, δεν διακυβεύεται η μέχρι τώρα λογιστική τυποποίηση, που έχει επιτευχθεί.

Το ΟΕΕ κρίνει ότι πρέπει να εξετασθούν οι παρακάτω περιπτώσεις και να προβλεφθούν στο τελικό κείμενο σχετικές ρυθμίσεις:
1. Το νομοσχέδιο προβλέπει τροποποιήσεις επί των Ν.3190/1955 (περί ΕΠΕ) και Ν.2190/1920 (περί ΑΕ), οι οποίες όμως δεν είναι επαρκείς, εάν δεν προβλεφθούν διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας τους .
2. Υπάρχουν σημεία, που απαιτείται η εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας (4172/2013 και 4174/2013) με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση του αρ. 6 της παρ. 3 εδαφ. β.
3. Η τιμολόγηση της παροχής υπηρεσίας, με την ολοκλήρωση αυτής, δημιουργεί πρόβλημα ανάμεσα στους φορολογουμένους και τη φορολογική αρχή, σχετικά με την αυθαίρετη κρίση του πότε ολοκληρώνεται μία υπηρεσία.
4.Η εφαρμογή της διάταξης του αρ.11 παρ.2 εδαφ. ζ του σχεδίου νόμου, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, καθώς θα υπάρξει υστέρηση μεταξύ τιμολόγησης και είσπραξης των απαιτήσεων από το Δημόσιο.
Στη συζήτηση του νομοσχεδίου, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, το ΟΕΕ θα τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου, που θα κατατεθεί σε συνέχεια της διαβούλευσης, και θα υποβάλει τις προτάσεις του για τροποποίηση διατάξεων, για τις οποίες πιστεύει ότι η εφαρμογή τους θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Επισημαίνουμε ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί, μετά την ψήφιση των νέων λογιστικών προτύπων, στην έκδοση των διευκρινίσεων και οδηγιών, ώστε να γίνουν κατανοητά το πνεύμα και οι προβλέψεις του νόμου από τις επιχειρήσεις, τη Διοίκηση, τα ελεγκτικά όργανα και τους λογιστές. Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή της παρ 3 του άρθρου 39 για την υποστήριξη και αξιολόγησή του μετά την ψήφιση νομοσχεδίου πρέπει να συσταθεί από εκπροσώπους φορέων και επιστήμονες ειδικούς στα φορολογικά και λογιστικά θέματα, με δεδομένη τη συμμετοχή του Φορέα μας ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος του ΟΕΕ

29/10/2014