Νέα - Ενημέρωση


Φεβ

16

2015

Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία

Εκδόθηκε η με αριθμό ΠΟΛ. 1047/12.2.2015 εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

Συνοπτικά η εγκύκλιος αναφέρεται

· Στην ύπαρξη τεσσάρων πλέον πηγών εισοδήματος, με την ενοποίηση των πηγών Δ΄, Ζ΄ και Ε΄ του Ν. 2238/1994 στην Β΄ κατηγορία – πηγή του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.
· Σε κατηγορίες απασχολουμένων που υπάγονται στη μισθωτή εργασία και ειδικά των ασκούμενων δικηγόρων, ανέργων για εισοδήματα από επιμορφωτικά προγράμματα, φοιτητών κάθε βαθμίδος για εισοδήματα από ερευνητικά προγράμματα, περιστασιακά απασχολούμενων σε έρευνες αγοράς, ερωτηματολόγια κλπ. ευκαιριακά επαγγέλματα
· Στην παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. (κλίμακα μισθωτής εργασίας), για τους αποκτώντες εισοδήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 (μπλοκάκια, διευθυντές και μέλη Δ.Σ., ευκαιριακά απασχολούμενους κλπ.)
· Στη μη ύπαρξη ξεχωριστής επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση φιλοξενουμένων στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή
· Την μη υπαγωγή στις διατάξεις περί μισθωτής εργασίας των αντιπροσώπων, μεσιτών, πρακτόρων, ασφαλιστικών πρακτόρων κλπ., θεωρουμένων των εισοδημάτων τους ως προερχόμενων από εμπορικές επιχειρήσεις
· Στη μη ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας στους κατονομαζόμενους «ελεύθερους επαγγελματίες» του Ν. 2238/1994
· Στην υπαγωγή σε φορολόγηση με διαφορετικούς συντελεστές φόρου σε ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορετικών πηγών εισοδήματος (από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα)

 

Δείτε την απόφαση στην on-line τράπεζα