Λογιστικές Υπηρεσίες

 

Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας Smart Accounting στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλες τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) με απλογραφικά ή σιπλογραφικά βιβλία. Παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Σας προσφέρουμε κάτι παραπάνω από τα αυτονόητα όπως τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ κτλπ. Φυσικά και αυτά δεν είναι σημαντικά, και απαραίτητα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας απέναντι σε τρίτους (π.χ ΔΟΥ, τράπεζες). Όμως εκτός από τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις σας τις οποίες πολλοί μπορούν να κάνουν, θεωρούμε ότι ο ρόλος του λογιστή δεν είναι απλά αυτός. Δεν είμαστε απλά λογιστές αλλά οι οικονομικοί σας σύμβουλοι και οι παρουσία μας δεν είναι αναγκαίο κακό αλλά προϋπόθεση για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία σας. Η συνεργασία με εμάς έχει βασικό σκοπό και στόχο να παρέχει σαφή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών σε εσάς για τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων.

 

Λογιστές υπάρχουν πολλοί κατ’ όνομα, αν σας ενδιαφέρει η ουσία, απευθυνθείτε σε εμάς!

 

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων
 • Αναλυτική λογιστική – Κοστολόγηση
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Ενημέρωση σε θέματα ΚΦΑΣ
 • Τήρηση Μητρώου παγίων
 • Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
 • Οργάνωση και εποπτεία απογραφών αποθεμάτων, αξιογράφων, διαθεσίμων και παγίων
 • Κατάρτιση προυπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού-έκτακτου)
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
 • Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών από το ΓΕΜΗ και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 • Εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών σας