Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

 

Πιθανόν το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας να είναι τέτοια που η χρησιμοποίηση εξωτερικού λογιστή να μην σας καλύπτει. Έτσι ίσως να απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης. Στο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ μας Smart Accounting η αρχική μας προτεραιότητα είναι να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε το λογιστήριο σας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην αναγκαία και κατάλληλη μηχανογράφηση. Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση του εσωτερικού λογιστηρίου σας με συμβουλευτικό ρόλο για όλα τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν και σχετίζονται με τις οικονομικές σας υπηρεσίες.
Είμαστε δίπλα σας από τα πολύ απλά (τιμολόγηση, διακίνηση κλπ), μέχρι και τα πολύ σύνθετα (μετασχηματισμοί, μετατροπές, επενδύσεις κλπ).

 

  • Επιλογή προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή με βάση τις ανάγκες της εταιρείας ή της θέσης
  • Έλεγχος ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου
  • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης
  • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού & Εμπορικού δικαίου
  • Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης προσωπικών εταιρειών
  • Έλεγχος όλων των ειδών φορολογικών υποχρεώσεων και δηλώσεων
  • Κατάρτιση προυπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων
  • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας